trgovina

Opći uvjeti prodaje

1. Primjena pojmova.Ugovor (Ugovor) između Prodavatelja i Kupca o prodaji robe (Roba) i/ili usluga (Usluga) koje će isporučiti Prodavatelj bit će pod ovim uvjetima isključujući sve druge odredbe i uvjete (uključujući sve odredbe/uvjete koji Kupac se namjerava prijaviti prema bilo kojoj narudžbenici, potvrdi narudžbe, specifikaciji ili drugom dokumentu).Ovi se uvjeti primjenjuju na sve prodaje Prodavatelja i bilo koja varijacija neće imati učinka osim ako nije izričito dogovorena u pisanom obliku i potpisana od strane službenika Prodavatelja.Svaka narudžba ili prihvaćanje ponude za Robu ili Usluge od strane Kupca smatrat će se ponudom Kupca za kupnju Robe i/ili Usluga pod ovim uvjetima.Svaka ponuda dana je na temelju toga da nijedan ugovor neće postojati dok Prodavatelj Kupcu ne pošalje potvrdu o primitku narudžbe.

2. Opis.Količina/opis Roba/Usluga bit će onakav kakav je naveden u potvrdi Prodavatelja.Svi uzorci, crteži, opisni materijal, specifikacije i reklame koje Prodavatelj izda u svojim katalozima/brošurama ili na neki drugi način neće činiti dio Ugovora.Ovo nije prodaja po uzorku.

3. Dostava:Osim ako se Prodavatelj pismenim putem drugačije ne dogovori, isporuka Robe odvijat će se na mjestu poslovanja Prodavatelja.Usluge će se pružati na mjestu(ima) navedenim u ponudi Prodavatelja.Kupac preuzima Robu u roku od 10 dana od dana kada ga Prodavatelj obavijesti da je Roba spremna za isporuku.Svi datumi koje Prodavatelj odredi za isporuku robe ili izvođenje usluga namijenjeni su kao procjena, a vrijeme za isporuku neće biti bitno u obavijesti.Ako datumi nisu navedeni, isporuka/izvedba će biti u razumnom roku.Podložno drugim odredbama ovog Ugovora, Prodavatelj neće biti odgovoran za bilo kakav izravni, neizravni ili posljedični gubitak (sva tri pojma uključuju, bez ograničenja, čisti ekonomski gubitak, gubitak dobiti, gubitak poslovanja, smanjenje goodwill-a i sličan gubitak) , troškove, štete, pristojbe ili izdatke uzrokovane izravno ili neizravno bilo kakvim kašnjenjem u isporuci robe ili usluga (čak i ako je uzrokovano nemarom Prodavatelja), niti će bilo koje kašnjenje dati Kupcu pravo na raskid ili poništenje Ugovora osim ako takvo kašnjenje prelazi 180 dana.Ako iz bilo kojeg razloga Kupac ne prihvati isporuku Robe kada je spremna, ili Prodavatelj ne može isporučiti Robu na vrijeme jer Kupac nije dostavio odgovarajuće upute, dokumente, licence ili ovlaštenja:

(i) Rizik u Robi prelazi na Kupca;

(ii) Roba će se smatrati isporučenom;i

(iii) Prodavatelj može skladištiti Robu do isporuke, nakon čega će Kupac biti odgovoran za sve povezane troškove.Količina bilo koje pošiljke Robe koju je Prodavatelj zabilježio prilikom otpreme iz Prodavateljevog mjesta poslovanja bit će konačan dokaz količine koju je Kupac primio prilikom isporuke, osim ako Kupac može pružiti konačan dokaz koji dokazuje suprotno.Kupac će Prodavatelju pravodobno i bez naknade omogućiti pristup svojim objektima prema zahtjevima Prodavatelja za obavljanje Usluga, informirajući Prodavatelja o svim zdravstvenim/sigurnosnim pravilima i sigurnosnim zahtjevima.Kupac će također dobiti i održavati sve licence/suglasnosti i pridržavati se svih zakona u vezi s Uslugama.Ako je Prodavateljeva izvedba Usluga spriječena/odgođena bilo kojom radnjom/propustom Kupca, Kupac će Prodavatelju platiti sve troškove koje Prodavatelj ima.

4. Rizik/naslov.Roba je na rizik Kupca od trenutka isporuke.Kupčevo pravo na posjed Robe prestaje odmah ako:

(i) Kupac ima nalog za bankrot ili sklopi dogovor ili nagodbu sa svojim vjerovnicima, ili na neki drugi način iskoristi bilo koju zakonsku odredbu koja je trenutno na snazi ​​za pomoć nesolventnim dužnicima, ili (budući da je pravno tijelo) saziva skupštinu vjerovnika (bilo formalnu ili neformalnu), ili ulazi u likvidaciju (bilo dobrovoljnu ili prisilnu), osim solventne dobrovoljne likvidacije samo u svrhu rekonstrukcije ili pripajanja, ili ima stečajnog upravitelja i/ili upravitelja, upravitelja ili stečajnog upravitelja imenovan za svoje poduzeće ili bilo koji njegov dio, ili su dokumenti podneseni sudu radi imenovanja upravitelja Kupca ili je obavijest o namjeri imenovanja upravitelja dao Kupac ili njegovi direktori ili kvalificirani nositelj promjenjivog zaduženja (kako je definirano u Zakon Narodne Republike Kine o bankrotu poduzeća 2006.), ili je donesena odluka ili podnesen zahtjev bilo kojem sudu za likvidaciju Kupca ili za izdavanje administrativnog naloga u odnosu na Kupca, ili je pokrenut bilo kakav postupak u vezi s nesolventnošću ili mogućom nesolventnošću Kupca;ili

(ii) Kupac trpi ili dopušta da se bilo kakva ovrha, bilo pravna ili pravedna, nametne na njegovu imovinu ili dobije protiv njega, ili ne poštuje ili ne izvrši bilo koju od svojih obveza prema Ugovoru ili bilo kojem drugom ugovoru između Prodavatelja i Kupca, ili je nije u mogućnosti platiti svoje dugove u smislu Zakona Narodne Republike Kine o bankrotu poduzeća iz 2006. ili Kupac prestane poslovati;ili

(iii) Kupac opterećuje ili na bilo koji način tereti bilo koju robu.Prodavatelj ima pravo na povrat plaćanja za Robu bez obzira što vlasništvo nad bilo kojom Robom nije prešlo s Prodavatelja.Dok je bilo kakvo plaćanje Robe nepodmireno, Prodavatelj može zahtijevati povrat Robe.Ako Roba nije vraćena u razumnom roku, Kupac daje Prodavatelju neopozivu dozvolu da u bilo koje vrijeme uđe u sve prostorije u kojima je Roba ili bi mogla biti pohranjena kako bi je pregledao, ili, gdje je Kupčevo pravo na posjed prestalo, da je povrati, i odvojiti Robu tamo gdje je pričvršćena ili povezana s drugom stavkom, a da pritom ne snosi odgovornost za bilo kakvu prouzročenu štetu.Svaki takav povrat ili oporavak ne dovodi u pitanje Kupčevu daljnju obvezu kupnje Robe u skladu s Ugovorom.Ako Prodavatelj ne može utvrditi je li neka roba Roba u odnosu na koju je Kupčevo pravo posjeda prestalo, smatrat će se da je Kupac prodao svu Robu one vrste koju je Prodavatelj prodao Kupcu redoslijedom kojim je Kupcu fakturirana .Nakon raskida Ugovora, bez obzira na uzrok, prava Prodavatelja (ali ne i Kupca) sadržana u ovom Odjeljku 4 ostaju na snazi.

Prodajni

5.Cijena.Osim ako nije drukčije navedeno u pisanom obliku od strane Prodavatelja, cijena za Robu bit će cijena navedena u Prodavateljevom cjeniku objavljenom na datum isporuke/predviđene isporuke, a cijena za Usluge bit će na temelju vremena i materijala izračunatih u skladu s Prodavateljevim standardne dnevne naknade.Ova cijena ne uključuje porez na dodanu vrijednost (PDV) i sve troškove/naknade u vezi s pakiranjem, utovarom, istovarom, prijevozom i osiguranjem, a sve to Kupac mora platiti.Prodavatelj zadržava pravo da, davanjem obavijesti Kupcu u bilo koje vrijeme prije isporuke, poveća cijenu robe/usluga kako bi odražavao povećanje troškova za prodavatelja zbog bilo kojeg čimbenika koji je izvan kontrole prodavatelja (kao što je, bez ograničenja, fluktuacija deviznog tečaja , valutna regulacija, izmjena carina, značajno povećanje troškova rada, materijala ili drugih troškova proizvodnje), promjena u datumima isporuke, količinama ili specifikacijama Robe koje će zahtijevati Kupac ili bilo kakvo kašnjenje uzrokovano uputama Kupca , ili propust Kupca da Prodavatelju da odgovarajuće informacije/upute.

6. Plaćanje.Osim ako Prodavatelj nije drugačije pismeno odredio, plaćanje cijene Roba/Usluga dospijeva u funtama sterlinga prema sljedećem: 30% uz narudžbu;60% najkasnije 7 dana prije isporuke/izvedbe;i ostatak od 10% u roku od 30 dana od dana isporuke/izvršenja.Vrijeme plaćanja bit će od ključne važnosti.Plaćanje se neće smatrati primljenim dok Prodavatelj ne primi odobrena sredstva.Cjelokupna kupoprodajna cijena (uključujući PDV, prema potrebi) platit će se kao što je gore navedeno, bez obzira na činjenicu da pomoćne usluge ili usluge koje se odnose na njih ostaju nepodmirene.Bez obzira na prethodno navedeno, sva plaćanja dospijevaju odmah po raskidu Ugovora.Kupac će izvršiti sva dospjela plaćanja u cijelosti bez odbitka bilo putem prijeboja, protutužbe, popusta, umanjenja ili na drugi način.Ako Kupac ne plati Prodavatelju bilo koji dospjeli iznos, Prodavatelj ima pravo na

(i) zaračunavati kamate na takav iznos od datuma dospijeća plaćanja po složenoj mjesečnoj stopi koja je ekvivalentna 3% do izvršenja plaćanja, bilo prije ili nakon bilo kakve presude [Prodavatelj zadržava pravo potraživanja kamata];

(ii) obustaviti pružanje Usluga ili pružanje Robe i/ili

(iii) raskinuti Ugovor bez prethodne obavijesti

7. Jamstvo.Prodavatelj će uložiti razumne napore da pruži usluge u skladu sa svojom ponudom u svim materijalnim aspektima.Prodavatelj jamči da će 12 mjeseci od datuma isporuke Roba biti u skladu sa zahtjevima Ugovora.Prodavatelj neće biti odgovoran za kršenje jamstva za Robu osim ako:

(i) Kupac daje pisanu obavijest o nedostatku Prodavatelju, i, ako je kvar rezultat oštećenja u prijevozu do prijevoznika, u roku od 10 dana od trenutka kada je Kupac otkrio ili je trebao otkriti nedostatak;i

(ii) Prodavatelju je dana razumna prilika nakon primitka obavijesti da pregleda takvu Robu i Kupac (ako to od Prodavatelja zatraži) vraća takvu Robu u mjesto poslovanja Prodavatelja o trošku Kupca;i

(iii) Kupac dostavlja Prodavatelju sve pojedinosti o navodnom nedostatku.

Prodavatelj nadalje neće biti odgovoran za kršenje jamstva ako:

(i) Kupac dalje koristi takvu Robu nakon davanja takve obavijesti;ili

(ii) Nedostatak nastaje zato što Kupac nije slijedio Prodavateljeve usmene ili pismene upute o skladištenju, instalaciji, puštanju u rad, korištenju ili održavanju Robe ili (ako ne postoji) dobru trgovačku praksu;ili

(iii) Kupac mijenja ili popravlja takvu Robu bez pisanog pristanka Prodavatelja;ili

(iv) Kvar je posljedica dostatne istrošenosti.Ako Roba/Usluge nisu u skladu s jamstvom, Prodavatelj će po vlastitom izboru popraviti ili zamijeniti takvu Robu (ili neispravni dio) ili ponovno izvršiti Usluge ili vratiti cijenu takve Robe/Usluga po razmjernoj stopi Ugovora pod uvjetom da , ako Prodavatelj tako zatraži, Kupac će, o trošku Prodavatelja, vratiti Prodavatelju Robu ili dio te Robe koji je neispravan.U slučaju da se ne pronađe nedostatak, Kupac će Prodavatelju nadoknaditi razumne troškove nastale istraživanjem navodnog nedostatka.Ako se Prodavatelj pridržava uvjeta u 2 prethodne rečenice, Prodavatelj neće imati daljnju odgovornost za kršenje jamstva u odnosu na takve Robe/Usluge.

8. Ograničenje odgovornosti.Sljedeće odredbe određuju cjelokupnu financijsku odgovornost Prodavatelja (uključujući bilo kakvu odgovornost za radnje/propuste njegovih zaposlenika, agenata i podizvođača) prema Kupcu u pogledu:

(i) Svako kršenje Ugovora;

(ii) Bilo kakvo korištenje ili preprodaju Robe od strane Kupca ili bilo kojeg proizvoda koji uključuje Dobro;

(iii) Pružanje usluga;

(iv) Korištenje ili primjena bilo kojih informacija sadržanih u Prodavateljevoj dokumentaciji;i

(v) Svako predstavljanje, izjava ili deliktna radnja/propust uključujući nemar koji proizlazi iz ili u vezi s Ugovorom.

Sva jamstva, uvjeti i drugi uvjeti implicirani statutom ili običajnim pravom (osim uvjeta impliciranih Ugovornim pravom Narodne Republike Kine) su, u najvećoj mjeri dopuštenoj zakonom, isključeni iz Ugovora.Ništa u ovim uvjetima ne isključuje niti ograničava odgovornost Prodavatelja:

(i) Za smrt ili osobnu ozljedu uzrokovanu nemarom Prodavatelja;ili

(ii) Za sve stvari za koje bi bilo nezakonito da Prodavatelj isključi ili pokuša isključiti svoju odgovornost;ili

(iii) Za prijevaru ili lažno predstavljanje.

Podložno prethodno navedenom, ukupna odgovornost Prodavatelja u ugovoru, deliktu (uključujući nemar ili kršenje zakonske obveze), pogrešnom predstavljanju, povratu ili na drugi način, koja proizlazi iz izvedbe ili predviđene izvedbe Ugovora bit će ograničena na cijenu Ugovora;i Prodavatelj neće biti odgovoran Kupcu za gubitak dobiti, gubitak posla ili smanjenje goodwill-a u svakom slučaju, bilo da je izravno, neizravno ili posljedično, ili bilo kakve zahtjeve za posljedičnom kompenzacijom (ma kako bilo uzrokovano) koja proizlaze iz ili u vezi s ugovor.

9. Viša sila.Prodavatelj zadržava pravo odgoditi datum isporuke ili otkazati Ugovor ili smanjiti količinu Roba/Usluga koje je naručio Kupac (bez odgovornosti prema Kupcu) ako je spriječen ili kasni u obavljanju svog poslovanja zbog okolnosti izvan razumne kontrole uključujući, bez ograničenja, više sile, izvlaštenje, konfiskaciju ili rekviziciju objekata ili opreme, vladine radnje, direktive ili zahtjeve, rat ili državnu izvanrednu situaciju, teroristička djela, prosvjede, pobune, građanske nemire, požar, eksploziju, poplava, loši, nepovoljni ili ekstremni vremenski uvjeti, uključujući, ali ne ograničavajući se na oluju, uragan, tornado ili munje, prirodne katastrofe, epidemije, isključenja, štrajkove ili druge radne sporove (bez obzira odnose li se ili ne na radnu snagu bilo koje strane), ili ograničenja ili kašnjenja koja utječu na prijevoznike ili nemogućnost ili kašnjenje u nabavi odgovarajućih ili prikladnih materijala, rada, goriva, komunalija, dijelova ili strojeva, neuspjeh u dobivanju bilo koje licence, dozvole ili ovlaštenja, uvozni ili izvozni propisi, ograničenja ili embargo.

10. Intelektualno vlasništvo.Sva prava intelektualnog vlasništva u proizvodima/materijalima koje je razvio Prodavatelj, samostalno ili s Kupcem, a koja se odnose na Usluge bit će u vlasništvu Prodavatelja.

11. Općenito.Svako pravo ili pravni lijek Prodavatelja prema Ugovoru ne dovodi u pitanje bilo koje drugo pravo ili pravni lijek Prodavatelja bilo prema Ugovoru ili ne.Ako bilo koji sud ili slično tijelo utvrdi da je bilo koja odredba Ugovora u cijelosti ili djelomično nezakonita, nevažeća, ništavna, poništiva, neprovediva ili nerazumna, ona će se u mjeri u kojoj je takva nezakonitost, nevaljanost, ništetnost, poništivost, neprovedivost ili nerazumnost smatra se odvojivim, a preostale odredbe Ugovora i ostatak takve odredbe ostaju na snazi ​​i učinku.Neuspjeh ili kašnjenje Prodavatelja u provedbi ili djelomičnoj provedbi bilo koje odredbe Ugovora neće se tumačiti kao odricanje od bilo kojeg od njegovih prava prema istom.Prodavatelj može ustupiti Ugovor ili bilo koji njegov dio, ali Kupac nema pravo ustupiti Ugovor ili bilo koji njegov dio bez prethodnog pisanog pristanka Prodavatelja.Svako odricanje od strane Prodavatelja od bilo kakvog kršenja ili bilo kakvog kršenja bilo koje odredbe Ugovora od strane Kupca neće se smatrati odricanjem od bilo kakvog naknadnog kršenja ili kršenja i neće ni na koji način utjecati na druge uvjete Ugovora.Ugovorne strane nemaju namjeru da bilo koja odredba Ugovora bude provediva na temelju Ugovora (Prava trećih strana) Ugovornog zakona Narodne Republike Kine iz 2010. od strane bilo koje osobe koja nije njegova stranka.Formiranje, postojanje, izrada, izvedba, valjanost i svi aspekti Ugovora bit će regulirani kineskim zakonom, a strane se podvrgavaju isključivoj nadležnosti kineskih sudova.

Opći uvjeti za kupnju roba i usluga

1. PRIMJENJIVOST UVJETA.Ovi uvjeti primjenjivat će se na bilo koju narudžbu koju je poslao Kupac ("Narudžba") za isporuku robe ("Roba") i/ili pružanje usluga ("Usluge"), a zajedno s uvjetima na prednjoj strani Narudžbe, samo uvjeti koji uređuju ugovorni odnos između Kupca i Prodavatelja u vezi s Robom/Uslugama.Alternativni uvjeti u prodavateljevoj ponudi, fakturama, potvrdama ili drugim dokumentima ništavni su i bez učinka.Nikakva varijacija u uvjetima Narudžbe, uključujući bez ograničenja ove odredbe i uvjete, neće biti obvezujuća za Kupca osim ako se s time pismeno ne slaže ovlašteni predstavnik Kupca.

2. KUPOVINA.Narudžba predstavlja ponudu Kupca za kupnju robe i/ili usluga navedenih u njoj.Kupac može povući takvu ponudu u bilo kojem trenutku obavijestivši Prodavatelja.Prodavatelj će prihvatiti ili odbiti Narudžbu u roku navedenom u njoj putem pisane obavijesti Kupcu.Ako Prodavatelj bezuvjetno ne prihvati ili ne odbije Narudžbu unutar tog vremenskog razdoblja, ona će prestati važiti i utvrditi u svakom pogledu.Prodavateljeva potvrda, prihvaćanje plaćanja ili početak izvršenja predstavlja bezuvjetno prihvaćanje Narudžbe.

3. DOKUMENTACIJA.Na računima i izvodima Prodavatelja posebno će biti navedena stopa poreza na dodanu vrijednost (PDV), naplaćeni iznos i matični broj Prodavatelja.Prodavatelj će uz Robu dati savjete, navodeći broj narudžbe, prirodu i količinu Robe te kako i kada je Roba otpremljena.Sve pošiljke Robe Kupcu će sadržavati bilješku o pakiranju i, gdje je to prikladno, "Potvrdu o sukladnosti", pri čemu svaka prikazuje broj Narudžbe, prirodu i količinu Robe (uključujući brojeve dijelova).

4. IMOVINA KUPCA.Svi obrasci, matrice, kalupi, alati, crteži, modeli, materijali i drugi predmeti koje Kupac isporuči Prodavatelju u svrhu ispunjenja Narudžbe ostat će vlasništvo Kupca i bit će na rizik Prodavatelja dok se ne vrate Kupcu.Prodavatelj neće ukloniti Kupčevu imovinu iz Prodavateljevog nadzora, niti će dopustiti da se koristi (osim u svrhu ispunjenja Narudžbe), zaplijeni ili oduzme.

5. DOSTAVA.Vrijeme je od ključne važnosti u ispunjavanju Narudžbe.Prodavatelj će isporučiti Robu i/ili izvršiti Usluge u prostorijama navedenim u Narudžbi na ili prije datuma isporuke navedenog na Narudžbi, ili ako datum nije naveden, u razumnom roku.Ako Prodavatelj ne može isporučiti do dogovorenog datuma, Prodavatelj će sklopiti takve posebne aranžmane isporuke koje Kupac odredi, o trošku Prodavatelja, a takvi aranžmani ne dovode u pitanje Kupčeva prava prema Narudžbi.Kupac može zatražiti odgodu isporuke Robe i/ili izvršenja Usluga, u kojem slučaju će Prodavatelj organizirati potrebno sigurno skladištenje na Prodavateljev rizik.

6. CIJENE I PLAĆANJE.Cijena robe/usluga bit će kao što je navedeno u Narudžbi i ne uključuje bilo koji primjenjivi PDV (koji će Kupac platiti po PDV fakturi), te uključuje sve troškove pakiranja, pakiranja, transporta, osiguranja, carine ili namete (osim PDV-a).Kupac će platiti isporučenu robu/uslugu u roku od 60 dana od primitka važeće fakture s PDV-om od prodavatelja, osim ako nije drugačije navedeno u narudžbi, pod uvjetom da je roba/usluga isporučena i bezuvjetno prihvaćena od strane kupca.Čak i ako je Kupac izvršio plaćanje, Kupac zadržava pravo odbiti, u razumnom roku nakon što su isporučeni Kupcu, cijelu ili bilo koji dio Roba/usluga, ako nisu u skladu s Narudžbom u svim aspektima, i u tom slučaju, Prodavatelj će na zahtjev vratiti sav novac plaćen od strane Kupca ili u njegovo ime u vezi s takvom Robom/Uslugom i preuzeti svu odbijenu Robu.

7. PRIJELAZ RIZIKA/VLASNIŠTVA.Bez utjecaja na kupčeva prava da odbije robu, vlasništvo nad robom prelazi na kupca prilikom isporuke.Rizik u Robi prelazi na Kupca samo kada ga Kupac prihvati.Ako Kupac odbije Robu nakon plaćanja za nju, pravo vlasništva nad takvom Robom vraća se Prodavatelju tek nakon što Kupac primi puni povrat iznosa plaćenog za tu Robu.

8. ISPITIVANJE I INSPEKCIJA.Kupac zadržava pravo testiranja/pregleda Roba/Usluga prije ili po primitku isporuke istih.Prodavatelj će, prije isporuke robe/usluga, izvršiti i zabilježiti takva ispitivanja/preglede koje Kupac može zahtijevati, te će Kupcu besplatno dostaviti ovjerene preslike svih prikupljenih zapisa.Bez ograničavanja učinka prethodne rečenice, ako se na robu/usluge primjenjuje britanski ili međunarodni standard, Prodavatelj će testirati/pregledati relevantnu robu/usluge u strogom skladu s tim standardom.

9. PODUGOVARANJE/USTUPANJE.Prodavatelj neće sklopiti podugovor niti ustupiti bilo koji dio ove Narudžbe bez prethodnog pismenog pristanka Kupca.Kupac može dodijeliti pogodnosti i obveze prema ovoj Narudžbi bilo kojoj osobi.

Kupiti

10. JAMSTVA.Svi uvjeti, jamstva i obveze od strane Prodavatelja te sva prava i pravni lijekovi Kupca, izraženi ili implicirani prema običajnom pravu ili statutu, primjenjivat će se na Narudžbu, uključujući ali ne ograničavajući se na prikladnost za svrhu i mogućnost prodaje, na temelju toga da Prodavatelj ima potpunu obavijest o svrhama za koje su Kupcu potrebna roba/usluge.Roba mora biti u skladu sa specifikacijama/izjavama Prodavatelja i svim relevantnim kodeksima prakse, smjernicama, standardima i preporukama trgovačkih udruženja ili drugih tijela, uključujući sve primjenjive britanske i međunarodne standarde, te biti u skladu s najboljom industrijskom praksom.Roba mora biti od dobrih i zdravih materijala i prvoklasne izrade, bez ikakvih nedostataka.Usluge će se pružati uz svu dužnu vještinu i brigu, te na temelju toga da se Prodavatelj drži kao stručnjak u svakom aspektu izvršenja Narudžbe.Prodavatelj izričito jamči da ima pravo prenijeti vlasništvo nad Robom i da je Roba slobodna od bilo kakve naknade, založnog prava, tereta ili drugog prava u korist bilo koje treće strane.Prodavateljeva jamstva vrijede 18 mjeseci od isporuke robe ili izvršenja usluga.

11. ODŠTETE.Prodavatelj će braniti i obeštetiti Kupca od bilo kakvih gubitaka, potraživanja i troškova (uključujući odvjetničke naknade) koji proizlaze iz:

(a) bilo kakve osobne ozljede ili štete na imovini koju je uzrokovao Prodavatelj, njegovi agenti, službenici ili zaposlenici ili Roba i/ili Usluge;i

(b) bilo kakvo kršenje prava intelektualnog ili industrijskog vlasništva koje se odnosi na robu i/ili usluge, osim kada se takvo kršenje odnosi na dizajn koji je dostavio isključivo Kupac.

U slučaju bilo kakvog gubitka/potraživanja/troška koji proizlazi iz (b), Prodavatelj će, o svom trošku i izboru Kupca, učiniti Robu koja ne krši autorska prava, zamijeniti je kompatibilnom Robom koja ne krši autorska prava ili će u cijelosti vratiti iznose plaćene od Kupac u odnosu na Robu koja krši autorska prava.

12. RASKID.Ne dovodeći u pitanje bilo koja prava ili pravne lijekove na koje može imati pravo, Kupac može raskinuti Narudžbu s trenutnim učinkom bez ikakve odgovornosti u slučaju bilo čega od sljedećeg: (a) Prodavatelj sklopi bilo kakav dobrovoljni dogovor sa svojim vjerovnicima ili podliježe upravni nalog, bankrotira, ide u likvidaciju (osim u svrhu pripajanja ili obnove);(b) teretnik uzme u posjed ili bude imenovan za cijelu imovinu ili poduzetništvo Prodavatelja ili bilo koji dio te imovine;(c) Prodavatelj prekrši svoje obveze prema Narudžbi i ne ispravi takvo kršenje (ako se može otkloniti) u roku od dvadeset osam (28) dana od primitka pisane obavijesti od Kupca koja zahtijeva pravni lijek;(d) Prodavatelj prestane ili prijeti prestankom poslovanja ili postane nesolventan;ili (e) Kupac razumno smatra da će se dogoditi bilo koji od gore navedenih događaja u vezi s Prodavateljem i o tome obavijesti Prodavatelja.Nadalje, Kupac ima pravo raskinuti Narudžbu u bilo koje vrijeme iz bilo kojeg razloga davanjem pismene obavijesti Prodavatelju deset (10) dana unaprijed.

13. POVJERLJIVOST.Prodavatelj neće, te će osigurati da njegovi zaposlenici, agenti i podizvođači ne koriste niti otkrivaju bilo kojoj trećoj strani bilo kakve informacije koje se odnose na Kupčevo poslovanje, uključujući, ali ne ograničavajući se na specifikacije, uzorke i crteže, koji bi mogli postati poznati Prodavatelj putem izvršavanja Narudžbe ili na neki drugi način, osim što se takve informacije mogu koristiti prema potrebi za pravilno izvršenje Narudžbe.Po završetku Narudžbe, Prodavatelj će vratiti i isporučiti Kupcu odmah sve takve artikle i kopije istih.Prodavatelj neće, bez prethodnog pisanog pristanka Kupca, koristiti Kupčevo ime ili zaštitne znakove u vezi s Narudžbom ili otkriti postojanje Narudžbe u bilo kojem reklamnom materijalu.

14. DRŽAVNI UGOVORI.Ako je na prednjoj strani Narudžbe navedeno da je ona kao pomoć ugovoru koji je s Kupcem sklopio Odjel kineske vlade, na Narudžbu se primjenjuju uvjeti navedeni u Dodatku.U slučaju da su bilo koji uvjeti u Dodatku u sukobu s uvjetima ovdje, prvi će imati prednost.Prodavatelj potvrđuje da cijene naplaćene prema Narudžbi ne premašuju cijene naplaćene za sličnu robu koju prodavatelj isporučuje prema izravnom ugovoru između Ministarstva kineske vlade i prodavatelja.Upućivanja na Kupca u bilo kojem ugovoru između Kupca i Ministarstva kineske vlade smatrat će se upućivanjem na Prodavatelja u svrhu ovih Uvjeta i odredbi

15. OPASNE TVARI.Prodavatelj će obavijestiti Kupca o svim informacijama o tvarima koje su predmet Montrealskog protokola, a koje bi mogle biti predmet Narudžbe.Prodavatelj će se pridržavati svih važećih propisa koji se odnose na tvari opasne po zdravlje i pružiti Kupcu informacije o takvim tvarima isporučenim prema Narudžbi koje Kupac može zahtijevati u svrhu ispunjavanja svojih obveza prema takvim propisima ili kako bi na drugi način osigurao da je Kupac upoznat s bilo kojim posebne mjere opreza potrebne za izbjegavanje ugrožavanja zdravlja i sigurnosti bilo koje osobe prilikom primanja i/ili korištenja Robe.

16. ZAKON.Nalog će biti reguliran engleskim pravom, a obje će se strane podvrgnuti isključivoj nadležnosti kineskih sudova.

17. POTVRDA O PODRIJETLU;SUKLADNOST KONFLIKTNIH MINERALA.Prodavatelj će Kupcu osigurati potvrdu o podrijetlu za svaku Robu prodanu prema ovom Ugovoru, a takva će potvrda naznačiti pravilo o podrijetlu koje je Prodavatelj koristio u izradi potvrde.

18. OPĆENITO.Nikakvo odricanje Kupca od bilo kakvog kršenja Narudžbe od strane Prodavatelja neće se smatrati odricanjem od bilo kakvog naknadnog kršenja iste ili bilo koje druge odredbe od strane Prodavatelja.Ako nadležno tijelo bilo koju odredbu ove odredbe smatra nevaljanom ili neprovedivom u cijelosti ili djelomično, to neće utjecati na valjanost ostalih odredbi.Klauzule ili druge odredbe koje su izražene ili implicirane da će preživjeti istek ili raskid tako će opstati, uključujući sljedeće: klauzule 10, 11 i 13. Obavijesti koje je potrebno dostaviti prema ovome moraju biti u pisanom obliku i mogu se predati osobno, poslati poštom prve klase ili faksimilnim prijenosom na adresu druge strane koja se pojavljuje u Narudžbi ili bilo koju drugu adresu o kojoj strane s vremena na vrijeme obavijeste pisanim putem.